A mentálhigiénés szakember kompetenciái

 

A köztudatban és sokszor még az emberi lélek működésével foglalkozó szakemberek között sem mindig világos, hogy milyen szakmai munkát is végezhet egy mentálhigiénés szakember.

A jelenleg érvényben lévő magyarországi szabályozások alapján a mentálhigiénés szakember végzettséggel rendelkezők az alábbi területeken végezhetnek kompetensen mentálhigiénés segítő tevékenységet önállóan vagy egy team tagjaként:

 

“A mentálhigiénés szakember:

Tudása:

 • ismeri a magyar társadalom alapvető jellegzetességeit,
 • járatos a személyiség- és fejlődéslélektanban,
 • csoportlélektani alapismeretek birtokában van,
 • alapvető pszichopatológia ismeretekkel rendelkezik,
 • tisztában van a mentálhigiéné alapfogalmaival, történetével és alapvető törekvéseivel, módszereivel,
 • ismeri a legalapvetőbb társadalomtudományi kutatási módszereket.

Képességei: 

Képes:

 • mentálhigiénés segítő kapcsolat kialakítására és fenntartására,
 • problémamegoldó készség fejlesztésére egyénileg és csoportban,
 • mentálhigiénés konzultációra,
 • peremhelyzetbe került egyének észlelésére és támogatására egyénileg és csoportban,
 • konfliktuskezelésre egyénileg és csoportban,
 • a hivatásában rábízott kliens-csoport-család mentális egészségének, humán értékének megőrzésére és fejlesztésére,
 • egyéni és csoportos segítő beszélgetés folytatására,
 • krízishelyzetek, gyász és stresszhelyzetek egyéni és csoportos menedzselésére,
 • kiégés megelőzésére, ill. kiégést csökkentő intervenciók megvalósítására,
 • életvezetési tanácsadásra,
 • készségfejlesztő csoportok vezetésére,
 • esetmegbeszélés vezetésére,
 • tematikus csoportok vezetésére,
 • speciális csoportok (pl.: pszichiátriai rehabilitáció) támogatására,
 • csoportépítésre,
 • együttműködésre a humán intézményekkel a mentálhigiénés professzió mentén.

Attitűdje: 

 • képviseli a mentálhigiéné értékeit a saját szakmai közösségeiben (munkacsoportok) hivatása gyakorlása közben,
 • holisztikus szemléletben dolgozik,
 • az emberi méltóságot minden helyzetben tiszteletben tartja.

Autonómiája és felelőssége:

 • kezdeményezi a lelki egészség szempontjából hangsúlyos témák megvitatását, s kidolgozza az adott területek cselekvési programját (mentálhigiénés projekt),
 • kapcsolatot tart mentálhigiénés intézményekkel,
 • kezdeményezi és részt vesz az egészség megőrzését szolgáló programok megvalósításában,
 • képviseli és megvalósítja az adott közösség mentálhigiénés állapotának folyamatos reflektálását (problémafelvetés), és javaslatot tesz fejlesztésének irányaira és lehetséges módjaira.”

(Forrás: Felvi.hu)